Polityka prywatności aplikacji Meeting Application

Administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji Meeting Application w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MEETING APPLICATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we WROCŁAWIU przy ulicy św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000433314, NIP 8992738060, REGON 021940356, kapitał zakładowy w wysokości 46.000 złotych (dalej „ADO”).

Użytkownikiem aplikacji może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”,

W związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem dpo@meetingapplication.com.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z Aplikacji Meeting Application.

ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

ADO przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika.
Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.
Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom
państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ADO może powierzać przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. Digital Ocean, Heroku, Amazon Web Services, LH – w celu przechowywania danych na serwerze,
  2. SendGrid, Drift, Woodpecker – w celu korzystania z systemu mailingowego,
  3. Fakturownia, BrainSHARE IT – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
  4. Pipedrive, Drift, HubSpot, Slack – w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
  5. Procase – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Dane użytkowników będą udostępniane zgodnie z zasadami działania aplikacji organizatorom wydarzeń w celach komunikacyjnych i marketingowych w związku z organizowanym wydarzeniem.

Rejestracja i korzystanie z aplikacji Meeting Application.

Aby skorzystać z aplikacji Meeting Application użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail. Użytkownik będący osobą fizyczną ma również możliwość logowania do aplikacji za pomocą portalu Facebook oraz LinkedIn. Logowanie wiązać się może z przekazaniem ADO danych, zgodnie z regulaminami portalu Facebook oraz LinkedIn.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda.

Dane podane w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w bazie ADO. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły rejestracji takie jak data rejestracji, adres IP.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Treści użytkownika

1) Użytkownik udziela ADO na czas korzystania z aplikacji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych ADO w związku korzystaniem z aplikacji, a nie stanowiących danych osobowych na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet.

2) Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od:

a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

b) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronioneprawem dobra osobiste osób trzecich,

c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub
wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych
w aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie aplikacji oraz od korzystania z aplikacji w sposób uciążliwy dla innych
użytkowników,
e) wykorzystywania aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ADO.

Logi serwera

Korzystanie aplikacji Meeting Application wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest aplikacja. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kontakt z ADO

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: dpo@meetingapplication.com