Regulamin sprzedaży biletów

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną („Użytkownik”) korzystających ze strony www.event.meetingapplication.com („Serwis”)
 2. Organizatorem sprzedaży biletów jest Meeting Application Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000433314, z kapitałem zakładowym w wysokości 47200,00 zł, posiadającą NIP: 8992738060 („Organizator”).
 3. Z Organizatorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres tickets@meetingapplication.com lub w formie pisemnej na adres Meeting Application Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław.
 4. Sprzedaż biletów odbywa się przez Wiadomości Handlowe Sp. z o.o., ul. Wołoska 7 Lok. VI PIĘTRO, 02- 675 Warszawa, Polska, NIP: 5252227438 („Sprzedający”)
 5. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży biletów zawieranej między Użytkownikiem a Sprzedającym.
 6. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące zasada nabywania biletów za pośrednictwem Serwisu oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 7. W celu korzystania z wydarzeń on-line organizowanych przez Sprzedającego Użytkownik musi posiadać

§2. Zasady sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu

 1. Bilety mogą zostać nabyte wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Procedura zakupu biletów polega na:a)  wyborze wydarzenia organizowanego przez Sprzedającego;
  b)  wyborze ilości biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego;
  c)  podaniu niezbędnych danych osobowych lub danych firmowych niezbędnych do wystawienia biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego,
  d)  potwierdzeniu zakupu z obowiązkiem zapłaty przez przycisk zapłać,
  e)  dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora o płatności Stripe lub przekierowaniu Użytkownika na stronę operatora płatności PayPro S.A. (Przelewy24) i dokonaniu płatności,
  f)  otrzymaniu informacji na wskazany adres e-mail o dokonaniu zamówienia wraz z zakupionymi biletami.
 3. Wszelkie ceny za bilety na wydarzenia Sprzedających udostępnione za pośrednictwem Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek Vat.
 4. Zakupione bilety na wydarzenia Sprzedających są dostarczane w formacie PDF na adres elektroniczny. Bilety można też pobrać bezpośrednio z konta Użytkownika w Serwisie lub z aplikacji mobilnej Organizatora w zakładce „mój bilet”.
 1. Użytkownik powinien sprawdzić poprawność danych na otrzymanych biletach z danymi, które podawał w momencie zakupu.
 2. W przypadku braku opłacenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a bilety wrócą do puli dostępnych biletów możliwych do zakupu przez innych Użytkowników.
 3. Wszelkie płatności realizowane są w złotych polskich.
 4. Wystawienie Faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Użytkownika odznaczone w trakcie składania zamówienia i pod warunkiem podania przez Użytkownika danych niezbędnych do wystawienia Faktury Vat.
 5. Faktura Vat zostanie wystawiona w formie elektronicznej i zostanie dostarczona na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w trakcie zakupu biletów.
 6. Faktura Vat zostanie wystawiona przez Sprzedającego.


  §3. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży biletów, procesu płatności oraz działania Serwisu można składać drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adresy wskazane w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika oraz opis zgłoszonego żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu oraz jakości organizowanych wydarzeń należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.


§4. Zwroty

 1. Zwroty biletów możliwe są w przypadku:
  a)  zmiany daty, miejsca lub godziny wydarzenia Sprzedającego,
  b)  odwołania wydarzenia przez Sprzedającego.
 1. Użytkownik będący konsumentem nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, o których mowa w ust. 1 a) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika, w taki sam sposób w jaki Użytkownik opłacił zamówienie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia, w taki sam sposób w jaki Użytkownik opłacił zamówienie.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w ust. 1 a) i b), Użytkownik zostanie poinformowany bezpośrednio przez Sprzedającego.


§5. Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników zawarto w polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Sprzedający jest odrębnym administratorem danych osobowych w związku ze sprzedażą na rzecz Użytkowników biletów na wydarzenia.


  §6. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wydarzeń organizowanych przez Sprzedającego.
 2. Regulamin dostępny jest przez cały czas na stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory związane ze usługami świadczonymi przez Organizatora sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. W celu polubownego rozwiązania sporu Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/
 8. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Regulamin obowiązuje od 02.11.2020 r.