OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI

Licencjobiorca oświadcza, że przed zakupem i/lub rozpoczęciem z Korzystania z Oprogramowania zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Licencji (OWL), zamieszczonymi na stronie Licencjodawcy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

DEFINICJE:

  1. OWL – Ogólne Warunki Licencji przez Licencjodawcę ustalone na mocy art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego, które wraz z Specyfikacją Licencyjną regulują prawa i obowiązki Licencjodawcy i Licencjobiorcy, związane z użytkowaniem aplikacji Meeting Application.
  2. Licencjodawca–Meeting Application sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000433314 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-273-80-60, REGON 021940356
  3. Licencjobiorca – osoba prawna, fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która instaluje, lub użytkuje Oprogramowanie.
  4. Oprogramowanie- całość zawartości plików udostępnianych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, w dowolnej formie umożliwiające dostęp do panelu administracyjnego Oprogramowania, a także informacje lub oprogramowanie do którego Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe i/lub jest jego autorem i producentem, odpowiednie pisemne materiały lub pliki objaśniające.
  5. Korzystanie – uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie i używanie funkcjonalności Oprogramowania.
  6. Specyfikacja Licencyjna – umowa ustalająca szczegółowe warunki i zasady udzielania Licencji na Korzystanie z Oprogramowania. Umowa Licencyjna wraz z OWL stanowią całość regulującą prawa i obowiązki Licencjodawcy i Licencjobiorcy.
  7. Licencja – uprawnienie udzielane przez Licencjodawcę Licencjobiorcy uprawniające do Korzystania z Oprogramowania na podstawie Specyfikacji Licencyjnej i OWL.

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nabycie Licencji na Oprogramowanie przez Licencjobiorcę nakłada na niego obowiązek przestrzegania postanowień Specyfikacji Licencyjnej i OWL.

§ 2. Przedmiotem Specyfikacji Licencyjnej i OWL jest udzielenie Licencji na Oprogramowanie, które stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 3. Licencjobiorca nie uzyskuje praw do Oprogramowania na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych w całości lub w części.

§ 4. Licencja na korzystanie z Oprogramowania nie powoduje powstania zobowiązania Licencjodawcy do świadczenia jakichkolwiek usług z nim związanych, w tym pomocy technicznej, o ile postanowienia Specyfikacji Licencyjnej ustalone między stronami nie stanowią inaczej.

§ 5. Udzielona Licencja nie odnosi się i nie określa warunków użytkowania innego oprogramowania współdziałającego z Oprogramowaniem (np. marketów aplikacji za pomocą których udostępniane jest Oprogramowanie). Używanie takich programów, do których żadnych praw nie posiada Licencjodawca, powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi warunkami licencji na te programy oraz ich wymaganiami technicznymi.

§ 6. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby Oprogramowanie było najwyższej jakości oraz pozostało w pełni sprawne na okres udzielenie licencji.

§ 7. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, że Oprogramowanie zostało opracowane w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku, i może nie realizować wszystkich jego szczegółowych oczekiwań i wymagań.

§ 8. Zainstalowanie Oprogramowania w nowej wersji lub uwzględniającego poprawki, uzupełnienia lub aktualizacje wymaga od Licencjobiorcy akceptacji aktualnej treści OWL.

§ 9. OWL są dostępne w siedzibie Licencjodawcy oraz na stronie internetowej www.meetingapplication.com/pl/, mogą być również przesłane Licencjobiorcy lub innemu podmiotowi zainteresowanemu nabyciem Licencji na Oprogramowanie na zgłoszone przez nich żądanie.

§ 10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania, ani zasłaniania znaków towarowych umieszczonych na Oprogramowaniu.

ART. 2. OŚWIADCZENIA

§ 1. Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest chronione przynależnym mu prawem autorskim i międzynarodowymi umowami, jak również innymi prawami odnoszącymi się do własności intelektualnej oraz że, jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie opisanym w Specyfikacji Licencyjnej i OWL, a także, że korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym tymi dokumentami, nie narusza praw autorskich twórców Oprogramowania.

§ 2. Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ART. 3. LICENCJA

§ 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej, niepełnej, terminowej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej Licencji uprawniającej do korzystania z Oprogramowania na danych urządzeniach przeznaczonych do instalacji Oprogramowania (urządzenia przenośne wykorzystujące system Android w wersji co najmniej 5.0 i iOS w wersji co najmniej 11.0) w , na polach eksploatacji wskazanych w art. 4 § 1 OWL.

§ 2. Licencja udzielana jest zasadniczo na okres korzystania z jednego wydarzenia (eventu), ale nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

§ 3. Licencjobiorca może pobrać Oprogramowanie z witryn marketów aplikacji (App Store, Google Play) udostępnianych przez wydawców systemów operacyjnych w których funkcjonuje Oprogramowanie. Niniejsze OWL nie naruszają warunków korzystania z marketów, ustalonych przez ww. wydawców.

§ 4. Licencja uprawnia do Korzystania z serwisu gwarancyjnego Oprogramowania w zakresie i przez czas określony w Specyfikacji Oprogramowania.

§ 5. Licencjodawca będzie uprawniony do informowania o udzieleniu Licencjobiorcy Licencji, w celu prezentacji dorobku zawodowego Licencjodawcy, a także w celach marketingowych i autopromocyjnych.

ART. 4. POLA EKSPLOATACJI I ZAKRES LICENCJI
§ 1. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

a.) wprowadzanie Oprogramowania do pamięci urządzenia przeznaczonego do korzystania z Oprogramowania;

b.) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania i z zastrzeżeniem, iż kopia ta nie może być używana równocześnie z oryginałem Oprogramowania.

§ 2. Licencjobiorca, po uzyskaniu zgody Licencjodawcy, uprawniony jest do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jeżeli jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania.

§ 3. Posiadanie Licencji nie uprawnia do dekompilacji, deasemblacji ani żadnej innej czynności która ma na celu ujawnienie cech Oprogramowania nie będących osiągalnych w czasie zwykłego jego użytkowania. Nie wolno modyfikować, wydzierżawiać lub odsprzedawać Oprogramowania w celu osiągnięcia dochodu.

ART. 5. ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY

§ 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Specyfikacją Licencyjną i OWL.

§ 2. Licencjobiorca bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy nie ma prawa, w szczególności:

a.) wykorzystywania Oprogramowania w celu stworzenia produktu konkurencyjnego;

b.) udostępniania w jakiejkolwiek formie całości lub części Oprogramowania jakimkolwiek Osobom trzecim. Powyższy zakaz obowiązuje także w przypadku dokonywania cesji, wnoszenia aportów, łączenia lub podziału firmy Licencjobiorcy;

§ 3. Licencjobiorca nie będzie podejmował też, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.

§ 4. Licencjobiorca nie będzie udostępniał lub wykorzystywał Oprogramowania w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści przez Licencjobiorcę i/lub osoby trzecie.

§ 5. Licencjobiorca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby chronić i zabezpieczać Oprogramowanie przed nieuprawnionym dostępem do niego przez osoby trzecie.

§ 6. Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę o wszelkich przypadkach dostępu lub wykorzystywania Oprogramowania przez jakąkolwiek nieupoważnioną osobę trzecią, o których Licencjobiorca poweźmie wiadomość.

ART. 6. MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA

§ 1. W przypadku wykrycia cyklicznego błędu w działaniu Oprogramowania Licencjodawca podejmie starania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, przy czym nie gwarantuje on usunięcia takiego błędu. Szczegółowe zobowiązania Licencjodawcy i sposób zgłaszania błędów zawiera Specyfikacja Licencyjna.

ART. 7. KARY UMOWNE

§ 1. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z art. 1 § 10 i art. 4 § 1 i §3, art. 5 § 2 i 3 OWL Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w wysokości 2000 EURO według średniego kursu z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wezwania do zapłaty Licencjodawcy kary umownej.

§ 2. Licencjodawca może dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

ART. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Licencjodawcy zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Odpowiedzialność Licencjodawcy za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do wysokości kwoty opłaty licencyjnej i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§ 4. Licencjodawca nie odpowiada w szczególności za szkody wyrządzone przez wadliwe lub uszkodzone Oprogramowanie, będące następstwem Korzystania lub braku możliwości Korzystania z Oprogramowania, ani za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych modyfikacji, podjętych bez zgody Licencjodawcy lub prace naprawcze przeprowadzane przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

§ 5. Licencjodawca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i innych przepisów będących wynikiem Korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami Specyfikacji Licencyjnej i OWL.

§ 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z Korzystaniem przez Licencjobiorcę z Oprogramowania, ani za Korzystanie z Oprogramowania przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Licencjobiorcy.

§ 7. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Licencjobiorcy wobec osób trzecich na które nie miał bezpośredniego wpływu.

§ 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Licencjodawcy z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z Oprogramowaniem, Licencjobiorca zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Licencjodawcy, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Licencjodawcę w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie za Licencjobiorcę obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

ART. 9. ROZWIĄZANIE UMOWY I WYGAŚNIĘCIE LICENCJI

§ 1. Strony mogą rozwiązać Umowę Licencyjną w każdym czasie, za porozumieniem Stron.

§ 2. Licencja wygasa automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Licencjodawcę, w razie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Specyfikacji Licencyjnej i OWL, a w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich Licencjodawcy.

ART. 10. SIŁA WYŻSZA

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Specyfikacji Licencyjnej, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Licencjodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Licencjodawcy i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Licencjodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Licencjodawca zobowiązuje się poinformować Licencjobiorcę o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

ART. 11. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Specyfikacji Licencyjnej zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Specyfikacji Licencyjnej będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Umowa Licencyjna obowiązywała bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu Specyfikacji Licencyjnej, Licencjobiorca oraz Licencjodawca zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

ART. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Strony ustalają, że zmiany OWL dokonywane przez Licencjodawcę nie wymagają ani powiadomienia Licencjobiorcy oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Licencjodawcy.

§ 2. Zmiany i uzupełnienia Specyfikacji Licencyjnej inne niż wynikające z dokonania poprawek, uzupełnień lub aktualizacji Oprogramowania muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, co pozostaje bez wpływu na postanowienie dotyczące zmian OWL.

§ 3. Licencjobiorca zobowiązuje się do pisemnego (za pomocą poczty email) poinformowania Licencjodawcy o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby i/lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku informacji o zmianie któregokolwiek z adresów, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uznaje się za doręczoną skutecznie i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 4. Strony zobowiązują się do zachowania postanowień Specyfikacji Licencyjnej w tajemnicy, w szczególności tajemnica handlowa rozciąga się na wszelkie informacje przekazane drugiej Stronie, przy okazji udzielenia Licencji.

§ 5. W przypadku sprzeczności Specyfikacji Licencyjnej z OWL decydujące znaczenie mają postanowienia Specyfikacji Licencyjnej. W pozostałych sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.